OPEN: dinsdag - zaterdag 10.00 - 18.00 uur. zo- en maandag gesloten - UITVERKOOP IS GESTART !!

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Termen en definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Levering

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot het herroepingsrecht

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – Prijs

Artikel 12 – Conformiteit en verlengde garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachten

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

 

Artikel 1 – Termen en definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende definities, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

 

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken, diensten en/of digitale inhoud voor bepaalde tijd;
 • Dag: Kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitaal formaat worden geproduceerd en geleverd;
 • Overeenkomst op afstand:
 • Technieken voor communicatie op afstand:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt, gedurende een periode die overeenkomt met het doel waarvoor de informatie bestemd is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken, diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage I van deze Voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Neef Louis ontwerp

Papaverweg 46-48

1032KJ Amsterdam

t020 – 486 93 54

Open:

Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 – 18:00 uur

zondag & maandag gesloten

KvK-nummer: 68 001 436

Btw-identificatienummer (BTW): NL857262820B01
BICINGBNL2a
Eori NL857260820

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen consument en ondernemer.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest voordelig is. gunstig voor hem.

 

Artikel 4 – Levering

 1. De meeste producten die Neef Louis Design verkoopt zijn tweedehands, wat betekent dat ze gebruikt zijn, maar nog in goede staat tenzij anders vermeld.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Het gebruik van afbeeldingen door de ondernemer kan worden opgevat als een waarheidsgetrouwe weergave van soortgelijke producten en/of diensten, alleen met mogelijk andere gebruikssporen.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. Elk aanbod bevat duidelijke informatie over de rechten en plichten die voor de consument aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Lampen worden geleverd met 1.5 m kabel, bevatten echter geen lichtbron (bijv. gloei-, halogeen-, TL-buizen enz.). Deze zijn eventueel op aanvraag verkrijgbaar.
 8. De website is up-to-date, maar het is op dat moment een momentopname. Omdat het een webshop en een fysieke winkel tegelijk is, kan een artikel verkocht worden terwijl het nog op de website staat. In dat geval betaalt Neef Louis het volledige bedrag terug aan de webshop-consument.
 9. Producten zijn in goede staat tenzij anders vermeld.
 10. Goederen zijn te koop, tenzij anders vermeld: 'alleen te huur' of 'particulier ophalen', maar ook te huur of te leen.(zie: 'Verhuur'/verhuur). Het kan dus zijn dat producten tijdelijk niet leverbaar zijn. Neef Louis zal in dat geval contact opnemen met de consument en proberen een nieuwe bezorgdatum te vinden.
  Artikel 5 – Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanvaarde aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding omtrent het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. Informatie over garanties en dienst na verkoop;
 4. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud;
 5. indien van toepassing, de bezorgkosten, alsmede de wijze van betaling, bezorging of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 7. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
 8. In geval van een verlengde transactie is de voorwaarde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Alleen producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument niet tot opgave van de reden dwingen.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en functie ervan vast te stellen. Het uitgangspunt is dat de consument het product dient te hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als deze het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn met overlegging van de kassabon.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug en overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product af te halen. De consument heeft de bedenktijd in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer de consument niet heeft gemeld die kosten te dragen of de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, moet de consument de terugzendingskosten dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden eventuele aanvullende wettelijke overeenkomsten ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot het herroepingsrecht

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze toestaat, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument kan aantonen dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor consumenten.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

1.1 de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst heeft uitgevoerd;

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, niet geprefabriceerd en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere producten;
 4. Verzegelde audio-, video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Artikel 11 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De prijzen genoemd in het assortiment zijn inclusief 0% BTW. Aangezien de producten vallen in de margeregeling voor gebruikte goederen.

 

Artikel 12 – Conformiteit en verlengde garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid gelet op de aard van de zaak zijnde “tweedehands en gebruikt” en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte verlengde garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder garantieverlengde wordt verstaan ​​elke verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant om aan de consument bepaalde rechten of vorderingen te verlenen die verder gaan dan wettelijk is voorgeschreven in geval de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Er kan geen beroep worden gedaan op de garantie als het defect is veroorzaakt door:

4.1 als de consument of andere derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht;

4.2 gebreken ontstaan ​​door oneigenlijk gebruik of enig ander gebruik waarvoor het product bestemd is;

4.3 schade door opzet of grove schuld;

4.4 door natuurrampen zoals blikseminslag, blikseminductie enz.;

4.5 oververhitting door gebruik van een gloei- of halogeenlamp met een te hoog wattage;

4.6 blootstelling aan vocht, extreme hitte of zonlicht of extreme kou;

4.7 indirecte kosten veroorzaakt door het buiten gebruik stellen van het defecte product of het verwijderen en opnieuw installeren van zaken door de consument of derden worden niet vergoed;

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
 2. Als plaats van bezorging geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.
 4. Na ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient het door de consument verschuldigde bedrag vóór levering volledig te zijn voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt die termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling, de consument een termijn van 14 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling van het openstaande bedrag binnen deze 14-dagen-termijn, is de ondernemer gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de consument. Deze incassokosten bedragen in totaal maximaal 15% van openstaande bedragen tot € 2,500,-; 10% over de volgende € 2,500,- en 5% over de volgende € 5,000,- met een minimum van € 40,=. De ondernemer mag ten gunste van de consument afwijken van deze bedragen en percentages.

 

Artikel 15 – Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze procedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken duidelijk heeft aangegeven.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument wordt geacht de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat er een geschil.

 

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onze site is in het Engels gebouwd, onze excuses voor eventuele fouten in andere talen. De Engelstalige pagina is van toepassing in geval van onduidelijkheid of een geschil.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende dan wel afwijkende algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.