WEER OPEN zoals normaal, met mondkapje coronasafe winkelen op 1500m2 van 10.00-18.00 uur zondag-maandag gesloten

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Termen en definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Levering

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot het herroepingsrecht

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - Prijs

Artikel 12 - Naleving en uitgebreide garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachten

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

 

Artikel 1 - Termen en definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende definities, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 

 • Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit;
 • Duurzaamheidsovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud voor een bepaalde periode;
 • Dag: Kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitaal formaat worden geproduceerd en geleverd;
 • Overeenkomst op afstand:
 • Technieken voor communicatie op afstand:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Duurzaam medium: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - waarmee de consument of ondernemer informatie die op hem persoonlijk is gericht kan opslaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt voor een periode die consistent is met het doel waarvoor de informatie is bedoeld en die ongewijzigd mogelijk maakt reproductie van de opgeslagen informatie;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand goederen, diensten en / of (toegang tot) digitale inhoud aan consumenten aanbiedt;
 • Modelformulier voor herroeping: het Europees modelformulier voor herroeping in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Neef Louis Design

Papaverweg 46-48

1032 KJ Amsterdam

t 020 - 486 93 54

Open:

Dinsdag t / m zaterdag: 10 - 00 uur

zondag & maandag gesloten

KvK-nummer: 68

Btw-identificatienummer (btw): NL857262820B01
BIC INGBNL2a
Eori NL 857260820

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle tussen de consument en de ondernemer gesloten overeenkomsten op afstand.
 2. Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem.

 

Artikel 4 - Levering

 1. De meeste producten die door Neef Louis Design worden verkocht, zijn tweedehands, wat betekent dat ze worden gebruikt, maar nog steeds in goede staat zijn, tenzij anders vermeld.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Het gebruik van afbeeldingen door de ondernemer kan worden opgevat als een waarheidsgetrouwe weergave van soortgelijke producten en / of diensten, alleen met potentieel verschillende gebruikerssporen.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. Elk aanbod bevat duidelijke informatie over de rechten en plichten die verbonden zijn aan het aanvaarden van het aanbod voor de consument.
 7. Lampen worden geleverd met 1.5 m kabel, maar bevatten geen lichtbron (bijv. Gloei-, halogeen-, TL-buizen etc.). Deze zijn mogelijk op aanvraag verkrijgbaar.
 8. De website is up-to-date, maar het is op dat moment een momentopname. Omdat het een webshop en een fysieke winkel is, kan een artikel verkocht worden terwijl het nog op de website staat. In dat geval zal Neef Louis het volledige bedrag terugstorten aan de webshop-consument.
 9. Producten zijn in goede staat, tenzij anders vermeld.
 10. Goederen zijn te koop, tenzij anders vermeld: 'alleen te huur' of 'privéverzameling', maar ook te huur of uit te lenen. (Zie: 'Verhuur' /verhuur). Producten zijn dus mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. In dat geval zal Neef Louis contact opnemen met de consument en proberen een nieuwe leverdatum te vinden.
  Artikel 5 - Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarden van lid 4, wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg het aanbod te accepteren. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 4. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud, zendt de ondernemer de consument de volgende informatie, hetzij schriftelijk, hetzij op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
 1. Het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. De voorwaarden en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 3. Informatie over garanties en service na verkoop;
 4. De prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
 5. Indien van toepassing, de bezorgkosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 6. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 7. Als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
 8. In het geval van een verlengde transactie is de voorwaarde in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Alleen producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument de reden van herroeping vragen, maar mag de consument niet verplichten tot opgave van zijn reden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument vooraf aangewezen derde anders dan de vervoerder het product heeft ontvangen, of indien de consument in een bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop die de consument, of een door hem aangewezen derde, het eindproduct heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en functie ervan vast te stellen. Het principe is dat de consument het product moet hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als deze het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de ondernemer niet voor of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd met voorlegging van het ontvangstbewijs.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug en overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product af te halen. De consument heeft de omleidingstermijn in ieder geval gerespecteerd als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht is de verantwoordelijkheid van de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer de consument niet heeft meegedeeld die kosten te dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, moet de consument de retourkosten dragen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende juridische overeenkomsten ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot het herroepingsrecht

 1. Indien de ondernemer de herroeping door de consument op elektronische wijze toestaat, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten, onmiddellijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem van de herroeping op de hoogte stelt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of de consument kan aantonen dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor consumenten.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, of althans voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 1. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:

1.1 de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst heeft gesloten;

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Volgens specificaties voor door de consument vervaardigde producten, niet geprefabriceerd en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. Verzegelde audio-, video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Artikel 11 - Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het assortiment genoemde prijzen zijn inclusief 0% BTW., Daar de producten onder de margeregeling voor gebruikte goederen vallen.

 

Artikel 12 - Naleving en uitgebreide garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde contractspecificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid rekening houdend met de aard van de goederen zijnde "tweedehands en gebruikt" en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen zorgt de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte uitgebreide garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en aanspraken op grond van de overeenkomst die consumenten aan de ondernemer kunnen doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.
 3. Verlengde garantie betekent elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant die de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan wettelijk verplicht is indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.
 4. De garantie kan niet worden geclaimd als het defect wordt veroorzaakt door:

4.1 als de consument of andere derden wijzigingen in het product hebben aangebracht;

4.2 gebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of enig ander gebruik waarvoor het product is bedoeld;

4.3 schade door opzet of grove schuld;

4.4 door overmacht zoals bliksem, blikseminslag enz .;

4.5 oververhitting door gebruik van een gloeilamp of halogeenlamp met een te hoog wattage;

4.6 blootstelling aan vocht, extreme hitte of zonlicht of extreme kou;

4.7 indirecte kosten veroorzaakt door de buitenbedrijfstelling van het defecte product of het verwijderen en opnieuw installeren van artikelen door de consument of derden worden niet vergoed;

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.
 4. Na ontbinding ingevolge het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient het door de consument verschuldigde bedrag vóór levering volledig te zijn betaald. In het geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, gaat die termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet in staat is om aan zijn betaling (en) te voldoen, krijgt de consument, nadat hij kennis heeft gekregen van de betalingsachterstand van de ondernemer, een termijn van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Bij niet-betaling van het openstaande bedrag binnen deze termijn van 14 dagen is de ondernemer gerechtigd de consument de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen in totaal maximaal 15% van de uitstaande bedragen tot € 2,500, -; 10% over de volgende € 2,500 en 5% over de volgende € 5,000 met een minimum van € 40, =. De ondernemer mag ten voordele van de consument afwijken van deze bedragen en percentages.

 

Artikel 15 - Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze procedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, binnen bekwame tijd worden ingediend bij de ondernemer.
 2. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, bevestigt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen de ontvangst en geeft hij aan wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Van de consument wordt verwacht dat hij de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geeft om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil.

 

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onze site is in het Engels gebouwd, onze excuses voor eventuele fouten in andere talen. De Engelstalige pagina is van toepassing in geval van onzekerheid of een geschil.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende of afwijkende voorwaarden mogen de consument niet benadelen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of zodanig dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.